Referat årsmøte 2018

Årsmøte klubbe
Årsmøte klubbe

Tid: Fredag 23. mars kl. 18:00
Sted: Yonas Pizzeria & Catering, Samuel Arnesens gate 10, 9008 Tromsø
Servering: Klubben dekker utgifter til pizza, mens hver enkelt spiller dekker utgifter til egen drikke.

Sak 01/18 – Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen merknader, det var før noen hadde oppdaget at valg var uteglemt.

Sak 02/18 – Valg av referent og ordstyrer
Hugo valgt som både referent og ordstyrer

Sak 03/18 – Økonomi
Kjell orienterte og la fram resultatregnskapet. Inntektene er i det vesentligste medlemskontingenter
og utgiftene er halleie og mindre administrasjonskostnader. Siste sesong har gått omtrent i balanse,
med en marginalt underskudd på 688 kroner. Samtidig har klubben 47.241 kroner i egenkapital, i
tillegg til noen isposer som ikke er bokført. Kjell overleverer disse til noen som er på trening, da han
føler han ikke har behov for dem hjemme.
Orienteringen ble tatt til etterretning og det ble uttrykt tilfredshet med at regnskapet så proft ut.
Allikevel innspill om at grafer og kakediagrammer kunne løftet det ytterligere.

Sak 04/18 – Årsmelding
Orientering fra særlig Vegard og Hans-Henry. Det har vært 20 betalende spillere sist sesong, en
økning fra 15 forrige sesong.
Klubben har delvis deltatt i seriespill. Serien har imidlertid vært preget av mye rot, da regionen har
surret mye. Terminlista kom svært sent, i tillegg til at haller som var tenkt brukt til seriehelger viste
seg å være opptatt mv. Pga. dette, og at det er vanskelig å stille spillere til bortekamper, har laget kun
spilt to kamper. Tre kamper har ikke laget møtt til og det gjenstår flere kamper. Det er usikkert om
disse blir spilt.
Klubben ønsker tidligere terminliste neste år, men se allikevel sak 06/18.

Sak 05/18 – Sammenslåing av Ravens og Flau Bris
Ravens har treningstid mandager, mens FB har torsdager. I stor grad er det de samme som går igjen
på begge treningene og særlig Ravens sliter med få spillere. Av den grunn er det foreslått å slå
sammen klubbene.
En er imidlertid redd for at vi da kan miste en av treningstidene, da vi uansett vil være en klubb med få
medlemmer. Av den grunn er det ønskelig å beholde klubbene, som da kan søke om hver sin
treningstid. Så kan det inngås et samarbeid slik at begge klubbers medlemmer kan delta på begge
treningene.
En hensiktsmessig løsning kunne være at Ravens består som klubb og søker egen treningstid. Da de
antakelig er for få spillere til å kunne finansiere treningstiden, kan Flau Bris, som ventelig er flere
spillere, bistå med dekning av halleie. Dette vil eventuelt få betydning for kontingenten, se sak 07/18.
Vegard vil ta kontakt med Ravens å søke en hensiktsmessig løsning.

Sak 06/18 – Seriespill 2018/2019
Ut i fra erfaring fra siste sesong, er ikke entusiasmen for deltagelse neste år overveldende. Det er videre tvilsomt at en kan få på bena en byserie. Det kan være at spilling av treningskamper vil være en passende løsning for neste sesong. Disse kan gjøres «skikkelig», med dommere og sekretariat.
Allikevel er det åpning for deltagelse neste sesong dersom det viser seg at regionen lager en løsning som passer vår profil bedre. Da er det nødvendig at tilstrekkelig antall spillere forplikter seg til deltagelse i forkant av seriestart.
Beslutning om dette vil tas til høsten.

Sak 07/18 – Kontingent 2018/2019
500 kroner pr. spiller har inneværende sesong balansert utgiftene til en trening i uka. Dersom det blir to treninger i uka, må imidlertid kontingenten dobles. Det ble etter hvert enighet om at det i tilfelle utgjør 1.000 kroner. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette kontingenten i spennet fra 500 til 1.000 kroner, avhengig av treningstider, herunder avtale med Ravens, se over

Sak 08/18 – Eventuelt
Valg av nytt styre var ikke satt opp som eget punkt. Da styringen av klubben gjøres med marginal
involvering og ellers er inspirert av både opplyst enevelde og anarki som styringsform, fortsetter HansHenry som leder, Kjell som kasserer og Frode som styremedlem uten noe videre snikk-snakk.
Ellers var det enighet om at julefest er bedre enn ikke julefest, noe vi ser på mulighetene for i løpet av høsten.

Hugo 24. mars 2018

label,