Etisk komitee

Komiteen ble spontanetablert i forbindelse med “jakten på Zorro”.. Det oppstod raskt tvil om hvilke midler vi var komfortable med å bruke for å finne Zorro…

  • Derfor har etiskt komitee utarbeidet i sine første møter følgende forslag til retningslinjer for Flau Bris sin virksomhet:

“Fundamentet skal være et basketballmiljø basert på åpenhet og trygghet, hvor den enkelte stimuleres til å søke utfordring og
personlig utvikling.”

Spillerne skal være trygg på at ledelsen etterstreber et trenings og kampmiljø som skal være til beste for den enkelte spiller.
Vi vil gjennom etisk komitee’s arbeid forebygge ulykker, skader eller tap av menneskeliv, og skape trivsel i treningssituasjon/kampsituasjonen for alle. Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet skal planlegges og prioriteres på lik linje med produksjonsrelaterte aktiviteter forøvrig i Flau Bris.
Det er alles plikt å arbeide for at vi når denne målsettingen, samtidig som det vil være den enkelte spillers ansvar at slike
aktiviteter planlegges og gjennomføres i tråd med de etiske retningslinjer for Flau Bris.

Retningslinjenene fra etisk komitee skal være gjort kjent for alle våre spillere, ledere og øvrige tillitsvalgte.

  • Også en sikkerhetspolicy har etisk komitee sett det som nødvendig å utarbeide forslag til:

“Flau Bris” skal gjennom aktivt og forebyggende sikkerhetsarbeid sørge for at spillere, ledere og øvrige tillitsvalgte oppfatter at mennesker, verdier og informasjon ivaretas på en forsvarlig måte.

Overordnet mål:

De overordnede mål for sikkerhetsarbeidet i Flau Bris er å:

Beskytte spillere og ledere mot farlige forhold, uønskede hendelser og ulovlige handlinger sikre klubbens informasjon og verdier mot uønskede hendelser og ulovlige handlinger sikre klubbens evne til stabil forretningsmessig drift

Vesentlig for utarbeidelsen av sikkerhetsrutinene er Arbeidsmiljølovens § 1 og §§ 7-14.

Alle sikkerhetsrutiner skal være forebyggende og skal bidra til å forhindre og/eller sørge for at organisasjonen er beredt på
uforutsette hendelser som dommeravgjørelsen, brann, underslag etc.

Den viktigste forutsetning for et godt sikkerhetsarbeid er ledelsens og den enkelte spillers holdning og motivasjon.

Etisk komitee er representert ved spiller Kjell Løvold.