Referat årsmøte 2015 ved Flau Bris Basketballklubb

Dato: 19. juni 2015, Yonas Pizzeria
Til stede: Hans-Henry Jakobsen, Henrik Markussen, Frode Tobiassen, Kjell Løvold, John-Kristian Dalseth, Rolf Helle Mathisen og Vegard Slettli Hansen

Sak 01/15 – Godkjenning av innkalling og dagsorden
Samtlige til stede godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 02/15 – Valg av referent og ordstyrer
John-Kristian ble valgt som referent og Hans-Henry som ordstyrer.

Sak 03/15 – Økonomi
Økonomiansvarlig Stig Ole Olsen var ikke til stede, men Kjell og Hans-Henry rapporterte på hans vegne.

Generelt står det bra til med økonomien i klubben. Vi driver med kr. 30.000,- i inntekter og kr. 25.000 i kostnader. Resultatet per i dag er kr. 4.551 i overskudd. Konklusjon må være at Flau Bris sannsynligvis har den sunneste økonomien av samtlige basketklubber i Norge.

Henrik nevnte en interessant mulighet for ekstra inntekt/støtte. Hvis klubben har et budsjett over en viss sum kan man søke om å bli lotterigodkjent, og dermed søke om tilskudd fra bingo og lignende. Henrik skal undersøke denne saken nærmere og rapportere til styret. Hvis det er muligheter for dette bør de vurderes.

Sak 04/15 – Årsmelding
Vi har i sesongen 2014/15 hatt 27 betalende medlemmer.
Det er en økning fra 2013 da antallet var 23.

De 27 betalende medlemmene inkluderer 5 nye spillere:
Agnius “Truck” Ilonius, Daniel Sollid, John-Kristian Dalseth, Kenneth “You Know What I Mean” Webb og Vegard Slettli Hansen.

Da det kom frem at 3 av de nye spillerne fortsatt mangler kallenavn ble det igangsatt en umiddelbar prosess for å få orden på dette. De 3 nye spillerne ble tildelt følgende kallenavn: Daniel «Spurven» Sollid, John-Kristian «Brooklyn» Dalseth og Vegard «2Tall» Slettli Hansen.

I samme runde ble det oppdaget at Ole Marius Lind, til tross for to sesonger bak seg, fortsatt heller ikke står oppført med kallenavn. Han ble enstemmig tildelt navnet Ole Marius «All In» Lind. Rolf Helle Mathisen la ned veto på sitt allerede tildelte kallenavn «Ralphie». Han etterlyste et mer kledelig og passende kallenavn. Resultatet ble Rolf Helle «Kisen» Mathisen.

Denne sesongen har også 4 spillere blitt tildelt den ettertraktede VIP-statusen. Disse er:
Lars Ottar “Lille Lars” Holtedahl, Paul-Renè “Swedish Chef” Aronsen, Bjørnstein “Tip-Toe” Lilleby og Geir-Ivar “Gegla” Olsen.

Klubben er fornøyd med antall medlemmer. 25 har vist seg å være «det magiske tallet» som resulterer i et passende antall på hver trening. Det har denne sesongen, som tidligere år, variert veldig i antall spillere per trening. Enkelte dager har det vært for mange til stede til at alle får spilt tilfredsstillende mye, men dette har ikke vært noe stort problem. Ikke-betalende spillere ble også en del av samtalen her, dette kommer vi tilbake til i sak 08/15 – Eventuelt.
Vi forventer ca. samme antall spillere til høsten. Har ikke fått signaler på at noen skal slutte.

Sak 05/15 – Delta på Byserien 2015/2016
Skal vi delta på Byserien neste sesong? Hvem kan delta og hvem vil følge dette opp videre?
Det var interesse for å delta blant medlemmene til stede på årsmøtet. Dette med betingelse om at det ble mot lokal motstand og ikke innebar mye reiseaktivitet. Hvis deltakelse skal gjennomføres må noen stille som oppmann og ta ansvar for påmelding, at man stiller lag og andre praktiske ting. Vi har et draktsett på ca. 10 drakter som kan brukes om nødvendig.
Konklusjon er at klubben har råd til å delta i Byserien, men med kun 7 deltakere på årsmøtet var det ikke riktig å fatte en endelig beslutning om dette nå. Punktet vil bli tatt opp på de første treningene til høsten, når flere av medlemmene er til stede, og det vil bli avholdt et ekstraordinært møte.

Sak 06/15 – Kontingent neste år
Årets kontingent var på kr. 1.000,- for en hel sesong. Denne forblir urørt til og med neste sesong. Kontingenten vil dekke en eventuell deltakelse i Byserien.

Sak 07/15 – Valg av nytt styremedlem
Frode Tobiassen ble valgt som nytt styremedlem ved akklamasjon.
Kjell Løvold ble valgt som ny kasserer ved akklamasjon.

Stig Ole Olsen trekker seg som styremedlem og kasserer etter inneværende sesong. Styret og klubben takker Stig Ole for hans aktive rolle som styremedlem og kasserer for klubben over flere år. Stig Ole har lagt ned en god innsats og vært med på å styre klubben med fast og stødig hånd, og med en beundringsverdig kontroll. Han overlater klubben med en sunn økonomi og i stabil drift. Deltakende medlemmer hyllet Stig Ole med en skål og varm applaus under årsmøtet.

Sak 08/15 – Eventuelt
Tre punkter ble lagt frem under dette punktet på årsmøtet.

1. Ikke-betalende spillere
Flere medlemmer opplever dette som problematisk på trening. Vi trenger en fast policy/enighet om hvordan vi skal håndtere dette. Hans-Henry vil lage en egen sak på hjemmesiden før sesongstart med en tydelig regel om at ikke-betalende spillere ikke kan forvente å få delta på treningene. Hvis det er mer enn 15 betalende medlemmer på trening kan ikke-betalende spillere sendes hjem. Betalende medlemmer er i sin fulle rett til å kreve spilletid foran ikke-betalende spillere, og kan bortvise disse fra banen hvis de selv ønsker å spille. Alle betalende medlemmer oppfordres til å støtte hverandre i dette. Hans-Henry skal oppdatere spillerprofilene på hjemmesiden med bilder slik at det blir lettere å identifisere nye betalende spillere.

2. Unødvendige viljefeil
Det forekommer tidvis mye unødvendig taktisk feiling under trening. Dette kan oppfattes som ren sabotasje og er frustrerende for flere av spillerne. Vi ønsker å få en slutt på dette. Det skal derfor lages en tydelig regel-plakat som alle må forholde seg til, og veteranene i spillergruppen oppfordres til å følge dette opp under treningene. Dette skal også tas opp på de første treningene i høstsesongen.

3. Renhold i hallen
Enkelte spillere skjemmes av manglende renhold i Tromsøhallen. Klubben er redd for at det er lite vi kan gjøre med dette, men vi håper det vil bli foretatt en storrengjøring i løpet av sommeren slik at forholdene er bedre når vi starter opp til høsten.

John-Kristian Dalseth, referent

label,